โรงเรียนวังดาลวิทยาคม

wangdanwitthayakhom

ประวัติ

วันที่ 12 ส.ค. 2563

          โรงเรียนวังดาลวิทยาคม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2534 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนกบินทร์วิทยาสาขาบ้านหนองจิก ในขณะนั้นมีจำนวนนักเรียน ชั้น ม.1 ทั้งสิ้น 46 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนกบินทร์วิทยามาสอน ครั้งแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองจิกทำการสอนชั่วคราว โดยมีนายวิรัตน์ พูลทรัพย์ ดำรงตำแน่งครูใหญ่ จากนั้นจึงได้ย้ายโรงเรียนมา ณ ที่ตั้ง ปัจจุบัน เมื่อปี 2534 และประกาศเป็นโรงเรียนวังดาลวิทยาคม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 มีอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข,ค และอาคารประกอบรวม 7 รายการ และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง ในปี พ.ศ. 2547
           ปัจจุบันดำเนินการสอนนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6 โดยคณะครูที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามเอกทุกวิชา เน้นการสอนที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มุ่งพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัย ครบครัน เรียนคอมพิวเตอร์ในห้องแอร์ทุกระดับชั้น เน้นเรื่องระบบสารสนเทศ (ICT) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน กิจกรรมทัศนศึกษาทุกปี นอกจากนี้ยังมีค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนมีผลการเรียนยอดเยี่ยม และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน